วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 6 วันพฤหัสบดี "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การตอบรับต่อการทูลขอแทนของพระคริสต์ ในการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระองค์" ข้อพระคัมภีร์: ฮร.7:25-26; รม.8:26-27, 34; กซ.1:9-11; 4:12

รม.8:26-27  "ยิ่งไปกว่านี้พระวิญญาณนั้น ก็ทรงช่วยเหลือเรา ในส่วนที่เราอ่อนกำลังด้วยเช่นกัน เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไร แต่พระวิญญาณนั้นเอง ทรงทูลขอแทนเรา ด้วยการทอดถอนใจ ซึ่งไม่อาจบรรยายด้วยถ้อยคำได้.  แต่พระองค์ผู้ทรงชันสูตร ใจมนุษย์ก็ทรงทราบความคิด ของพระวิญญาณนั้น เพราะว่าพระองค์ทรงทูลขอแทน เพื่อวิสุทธิชนตามพระเจ้า"

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/Lk69HTogei/
Week_6_Day_4_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/0uh5lth8d
623q0y1yb2orb29ayecwv3w
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 6 วันพุธ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การตอบรับต่อการทูลขอแทนของพระคริสต์ ในการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระองค์" ข้อพระคัมภีร์: ฮร.7:25-26; รม.8:26-27, 34; กซ.1:9-11; 4:12

รม.8:34  "ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษเราอีก? พระคริสต์เยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้น ยังทรงคืนพระชนม์ บัดนี้ทรงสถิตอยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ของพระเจ้า และยังทรงทูลขอแทนเพื่อเราด้วย."

ฮร.8:1 "ในเรื่องที่เราพูดอยู่นี้ ข้อสำคัญคือ เรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้ ผู้ได้ประทับอยู่ เบื้องขวาพระที่นั่ง แห่งผู้ทรงเดชานุภาพ ในสวรรค์ทั้งหลาย."
Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/yfQTLYkxei/
Week_6_Day_3_Cooperating_with_.html
LInk 2 : https://app.box.com/s/smqof2jnowixg
1jlhzenkg3hbseijlbr
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 6 วันอังคาร "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การตอบรับต่อการทูลขอแทนของพระคริสต์ ในการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระองค์" ข้อพระคัมภีร์: ฮร.7:25-26; รม.8:26-27, 34; กซ.1:9-11; 4:12

ฮร.9:24 "เพราะพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าสู่ที่บริสุทธิ์ ซึ่งมือมนุษย์ได้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นเพียงแบบจำลองจากของจริง แต่ได้เสด็จเข้าสู่สวรรค์นั้นเอง และบัดนี้ทรงปรากฏอยู่ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพื่อเราทั้งหลาย."

2ตธ.1:9  "ผู้ได้ทรงช่วยเราให้รอด และได้ทรงเรียกเรา ด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่ตามการประพฤติของเรา แต่ตามพระประสงค์ และพระคุณของพระองค์เอง ซึ่งทรงประทานแก่เรา ในพระคริสต์เยซู ตั้งแต่ก่อนยุคสมัยทั้งหลาย."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/1ZruLKe3ei/
Week_6_Day_2_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/p6lwa8tp
9l19pngljya2sy0tzx9i3jq4
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 6 วันจันทร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การตอบรับต่อการทูลขอแทนของพระคริสต์ ในการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระองค์" ข้อพระคัมภีร์: ฮร.7:25-26; รม.8:26-27, 34; กซ.1:9-11; 4:12

ฮร.7:25-26  "เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงสามารถ ช่วยคนทั้งปวงที่มาหาพระเจ้า โดยพระองค์ นั้น ให้ได้รับความรอดจนถึงที่สุด เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เสมอ เพื่อช่วยทูลขอแทนคนเหล่านั้น. ด้วยว่ามหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่ เหมาะแก่เรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์, ปราศจากอุบาย, ไม่มีมลทิน, แยกจากคนบาปทั้งปวง, และสูงส่งกว่าสวรรค์ทั้งหลาย."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/mAP99cyFca/
Week_6_Day_1_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/agk00as4gq1gu
3a43qbrk75pq2c74pwh
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 5 วันเสาร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การเปิดเผย, ประสบการณ์, และการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์ ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา, ความสัตย์ซื่อ, และยิ่งใหญ่" ข้อพระคัมภีร์: ยนซ.14:18-20; ฮร.2:17; 4:14-15; 5:6, 10; 6:20; 7:1, 27; 8:1-2

รม.8:28-29  และเราทั้งหลายรู้ว่า สรรพสิ่งร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้ที่รักพระองค์ ได้รับประโยชน์ คือผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมา ตามพระประสงค์ของพระองค์.  ด้วยว่าผู้ใด ที่พระองค์ได้ทรงล่วงรู้อยู่แล้ว พระองค์ก็ทรงกำหนดผู้นั้นไว้ล่วงหน้า ให้ถอดแบบตามพระฉายา แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้น จะได้เป็นบุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก.

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/Rug6AvNgei/
Week_5_Day_6_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/s8jomi3n
6vtoxzlpefo4wbl6rbu5lpho
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 5 วันศุกร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การเปิดเผย, ประสบการณ์, และการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์ ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา, ความสัตย์ซื่อ, และยิ่งใหญ่" ข้อพระคัมภีร์: ยนซ.14:18-20; ฮร.2:17; 4:14-15; 5:6, 10; 6:20; 7:1, 27; 8:1-2

ฮร.4:14-16  "เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ ที่ผ่านสวรรค์ทั้งหลายแล้ว คือ พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ก็ให้เราทั้งหลายยึด สิ่งที่เราได้ยอมรับไว้นั้นให้มั่นคง. เพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิต ที่ไม่สามารถเห็นใจ ในความอ่อนแอของเรา แต่พระองค์ได้ทรงถูกล่อลวง เหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้น ก็ยังคงปราศจากความบาป. เหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายมีใจกล้า เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณ ที่จะช่วยเราในวาระที่ต้องการ."


Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/BM0CZ5knca/
Week_5_Day_5_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/o6hj32is8s
375821guf5svam81spn6mt
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 5 วันพฤหัสบดี "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การเปิดเผย, ประสบการณ์, และการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์ ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา, ความสัตย์ซื่อ, และยิ่งใหญ่" ข้อพระคัมภีร์: ยนซ.14:18-20; ฮร.2:17; 4:14-15; 5:6, 10; 6:20; 7:1, 27; 8:1-2

ฮร.2:17-18  "เหตุฉะนั้น พระองค์จึงควรที่จะเป็นเหมือนกับ พวกพี่น้องของพระองค์ในทุกสิ่ง เพื่อพระองค์จะได้เป็นมหาปุโรหิต ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและสัตย์ซื่อ ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อจะได้สำเร็จการระงับพระพิโรธ เพื่อความบาปแห่งพลเมือง.  เพราะเมื่อพระองค์เองเคยถูกล่อลวง ในสิ่งที่พระองค์ได้ทนทุกข์มาแล้ว พระองค์จึงสามารถช่วยคนทั้งหลาย ที่กำลังถูกล่อลวงได้."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/wPZS3hpUei/
Week_5_Day_4_Cooperating_with_.html
Link 2 https://app.box.com/s/z92esh0zze
409djcvagkx2wys2ewnmt2
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 5 วันพุธ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การเปิดเผย, ประสบการณ์, และการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์ ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา, ความสัตย์ซื่อ, และยิ่งใหญ่" ข้อพระคัมภีร์: ยนซ.14:18-20; ฮร.2:17; 4:14-15; 5:6, 10; 6:20; 7:1, 27; 8:1-2

ฮร.7:15-16 " ...ปุโรหิตที่แตกต่างออกไปจะมีขึ้น ตามแบบลักษณะของมัลคีเซเด็ค โดยไม่ได้ตั้งขึ้น ตามกฎบัญญัติของพระบัญญัติ แห่งเลือดเนื้อ แต่ตามฤทธิ์เดชแห่งชีวิต ที่ไม่อาจถูกทำลายได้."

ฮร.7:25  "เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงสามารถ ช่วยคนทั้งปวงที่มาหาพระเจ้า โดยพระองค์นั้น ให้ได้รับความรอดจนถึงที่สุด เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เสมอ เพื่อช่วยทูลขอแทนคนเหล่านั้น."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/zMOWskWuca/
Week_5_Day_3_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/tt65nifaapr
9pfdbvmbfkfmmr0lbczgi
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 5 วันอังคาร "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การเปิดเผย, ประสบการณ์, และการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์ ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา, ความสัตย์ซื่อ, และยิ่งใหญ่" ข้อพระคัมภีร์: ยนซ.14:18-20; ฮร.2:17; 4:14-15; 5:6, 10; 6:20; 7:1, 27; 8:1-2

ฮร.2:17  "เหตุฉะนั้น พระองค์จึงควรที่จะเป็นเหมือนกับ พวกพี่น้องของพระองค์ในทุกสิ่ง เพื่อพระองค์จะได้เป็นมหาปุโรหิต ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและสัตย์ซื่อ ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อจะได้สำเร็จ การระงับพระพิโรธ เพื่อความบาปแห่งพลเมือง."

ฮร.5:6  "ดังที่พระองค์ตรัสไว้ ในอีกตอนหนึ่งว่า "ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ ตามลำดับชั้นของมัลคีเซเด็ค.""

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/TIMEjYRsei/
Week_5_Day_2_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/o4zim5pr
50m9j21bz4phm3bm1oj23ywe
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 5 วันจันทร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การเปิดเผย, ประสบการณ์, และการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์ ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา, ความสัตย์ซื่อ, และยิ่งใหญ่" ข้อพระคัมภีร์: ยนซ.14:18-20; ฮร.2:17; 4:14-15; 5:6, 10; 6:20; 7:1, 27; 8:1-2

ยนซ.14:18-20  "มัลคีเซเด็คผู้เป็นกษัตริย์แห่งซาเล็ม ทั้งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ได้นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้ แล้วอวยพรแก่อับรามว่า "ขอพระเจ้าที่สูงสุดผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ และแผ่นดินประทานพร แก่อับรามเถิด พระเจ้าผู้สูงสุด ซึ่งได้ทรงมอบศัตรูทั้งหลาย ไว้ในมือของท่าน สมควรได้รับการสรรเสริญ..."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/wr0g1dMTei/
Week_5_Day_1_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/o4zim5pr50m
9j21bz4phm3bm1oj23ywe
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 4 วันเสาร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การแพร่พันธุ์พระคริสต์ผู้เป็นขึ้น ภายใต้การปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์" ข้อพระคัมภีร์: กจ.1:8, 22; 2:32-36; 3:15; 5:30-32; 8:4, 12; 13:1-4

กจ.5:42  "พวกเขาได้สั่งสอนและประกาศว่า พระเยซูคือพระคริสต์ เป็นกิตติคุณในพระวิหาร และตามบ้านตามเรือนทุกๆวันมิได้ขาด."

กจ.13:2  "ขณะที่คนเหล่านั้นกำลังปรนนิบัติ องค์พระผู้เป็นเจ้าและอดอาหารอยู่ พระ วิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า "จงแยกบาระนาบากับเซาโลไว้ สำหรับเราเพื่องาน ซึ่งเราได้เรียกให้เขาทำนั้น.""
Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/JeEf97LWei/
Week_4_Day_6_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/334gat4qr80me
l1sjqb5r2hyy2dukgz3
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 4 วันศุกร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การแพร่พันธุ์พระคริสต์ผู้เป็นขึ้น ภายใต้การปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์" ข้อพระคัมภีร์: กจ.1:8, 22; 2:32-36; 3:15; 5:30-32; 8:4, 12; 13:1-4

กจ.3:13  "พระเจ้าของอับราฮาม, ยิศฮาค, และยาโคบ คือพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ได้ทรงประทานสง่าราศีแก่พระเยซู ผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งท่านได้มอบไว้ และได้ปฏิเสธต่อหน้าปีลาต เมื่อปีลาตตั้งใจ จะปล่อยพระองค์ไป."

กจ.3:15  "ท่านประหารองค์ผู้ริเริ่มชีวิตเสีย แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมา จากท่ามกลางคนตาย และเราทั้งหลายเป็นพยานบุคคลถึงเรื่องนี้."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/1PkXakrrca/
Week_4_Day_5_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/krmeux
lx0ucbme9efr1hnit1zpjap4ml
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดี "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การแพร่พันธุ์พระคริสต์ผู้เป็นขึ้น ภายใต้การปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์" ข้อพระคัมภีร์: กจ.1:8, 22; 2:32-36; 3:15; 5:30-32; 8:4, 12; 13:1-4

กจ.1:8  "แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จลงมาบนตัวท่าน และท่านจะเป็นพยานบุคคลของเรา ทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม, ทั่วมณฑลยูดายมณฑลซะมาเรีย, และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก."

กจ.26:16 " ...ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้า ก็เพื่อจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปฏิบัติ และเป็นพยานบุคคล ถึงเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นเรา และถึงเหตุการณ์ ซึ่งเราจะสำแดงแก่เจ้าในภายหน้า."


Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/zXgalnfeei/
Week_4_Day_4_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/47mybl6pi
1558ggjhh24jvclykgtet5b
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 4 วันพุธ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การแพร่พันธุ์พระคริสต์ผู้เป็นขึ้น ภายใต้การปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์" ข้อพระคัมภีร์: กจ.1:8, 22; 2:32-36; 3:15; 5:30-32; 8:4, 12; 13:1-4


กจ.1:14  "คนเหล่านี้พร้อมด้วยพวกผู้หญิง กับมาเรียมารดาของพระเยซู และพวกน้องชายของพระองค์ ล้วนอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว.
กจ.4:33  พวกอัครทูตก็เป็นพยาน ด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ ถึงการเป็นขึ้นของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า และคนทั้งหลายก็ได้รับพระคุณอันยิ่งใหญ่."


Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/WpNipvJca/
Week_4_Day_3_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/31k7j9bfzni
3ljomd7b7aotn5s8wvc8t
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 4 วันอังคาร "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การแพร่พันธุ์พระคริสต์ผู้เป็นขึ้น ภายใต้การปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์" ข้อพระคัมภีร์: กจ.1:8, 22; 2:32-36; 3:15; 5:30-32; 8:4, 12; 13:1-4

ยฮ.20:22  "พระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ทรงระบายลมปราณเข้าสู่เขาทั้งหลาย และตรัสว่า "ท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด."
ลก.24:49 และดูเถิด เราจะประทานคำสัญญาแห่งพระบิดาของเรา ลงมาเหนือท่านทั้งหลาย แต่ท่านจงคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม กว่าท่านจะได้สวมฤทธิ์เดช ที่มาจากเบื้องบน."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/hgFXicstei/
Week_4_Day_2_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/q70ziyyc723bet
22fv8ubiy1mbc33z5d
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 4 วันจันทร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การแพร่พันธุ์พระคริสต์ผู้เป็นขึ้น ภายใต้การปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์" ข้อพระคัมภีร์: กจ.1:8, 22; 2:32-36; 3:15; 5:30-32; 8:4, 12; 13:1-4

 กจ.5:30-31 "พระเยซูซึ่งพวกท่านประหาร โดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้น พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ได้ทรงให้เป็นขึ้นมาแล้ว.  พระเจ้าได้ทรงยกชูพระองค์ผู้นี้ ให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ ในฐานะประมุขและพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อให้ชาวอิสราเอลได้กลับใจเสียใหม่และได้รับการอภัยบาป."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/1tRUMx1Qca/
Week_4_Day_1_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/oct0nehnsi
1boxqr9twidkruswydxw7d
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "แบบอย่างของอัครทูตเปาโล ในการร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูผู้คน เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์:กจ.20:17-20, 28, 31; 26:16-19; 2กธ.11:28-29; 12:15; 1ธซ.2:1-12

1ธซ.2:8-9 "เรามีความปรารถนาต่อท่านทั้งหลายเช่นนี้คือไม่เพียงยินดี ที่จะแบ่งปันกิตติคุณของพระเจ้า ให้แก่ท่านเท่านั้น แต่ยังยินดีที่จะสละชีวิตของเรา ให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเรา. พี่น้องทั้งหลาย ท่านยังระลึกได้ถึงการตรากตรำ และความยากลำบากของเรา คือเมื่อเราได้ประกาศกิตติคุณของพระเจ้า ให้แก่ท่านนั้น เราได้ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเราจะมิได้เป็นภาระ แก่ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่าน."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/eEi6CAyyei/
Week_3_Day_6_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/gofyc5g0lh85xwjqql2ta9xwa46nnpu5
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 3 วันศุกร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "แบบอย่างของอัครทูตเปาโล ในการร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูผู้คน เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์:กจ.20:17-20, 28, 31; 26:16-19; 2กธ.11:28-29; 12:15; 1ธซ.2:1-12

1ธซ.2:6  "และแม้เราเป็นอัครทูตของพระคริสต์ ซึ่งมีสิทธิที่จะให้คนนับถือ แต่เราก็ไม่ได้แสวงหาสง่าราศี ที่มาจากมนุษย์ ไม่ว่าจะมาจากท่านทั้งหลาย หรือมาจากคนอื่น."

1กธ.9:12  "ถ้าคนอื่นได้รับส่วนแบ่งปันสิทธิ์นี้ จากท่านทั้งหลาย เราจะไม่สมควรยิ่งกว่านั้นหรือ?ถึงกระนั้นเราก็มิได้ใช้สิทธิ์นี้เลย แต่เรายอมทนรับทุกสิ่งไว้ ด้วยเกรงว่าจะเป็นเหตุขัดขวาง กิตติคุณของพระคริสต์."


Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/0-AkGgoAei/
Week_3_Day_5_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/gofyc5g0lh
85xwjqql2ta9xwa46nnpu5
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดี "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "แบบอย่างของอัครทูตเปาโล ในการร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูผู้คน เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์:กจ.20:17-20, 28, 31; 26:16-19; 2กธ.11:28-29; 12:15; 1ธซ.2:1-12

1ธซ.2:2-4 " ...เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเรา เพื่อที่จะบอกเล่ากิตติคุณของพระเจ้า แก่ท่านทั้งหลาย ในท่ามกลางการสู้รบอย่างหนัก. เพราะว่าคำเตือนสติของเรา ไม่ได้เป็นมาจากความผิดเพี้ยน หรือความมลทิน หรือการใช้อุบาย. แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบ ที่จะมอบกิตติคุณไว้กับเราฉันใด เราจึงกล่าวไปฉันนั้น ไม่ใช่จะให้เป็นที่ชอบใจมนุษย์ แต่จะให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ผู้ทรงชันสูตรใจเราทั้งหลาย."

Link1 : https://www.4shared.com/mp3/Fikk1pEVca/
Week_3_Day_4_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/fy3fhxu7
w6k95b4zjwyyl1jc2gv6uwa6
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 3 วันพุธ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "แบบอย่างของอัครทูตเปาโล ในการร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูผู้คน เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์:กจ.20:17-20, 28, 31; 26:16-19; 2กธ.11:28-29; 12:15; 1ธซ.2:1-12

1ธซ.1:5-7  "เพราะว่ากิตติคุณของเราได้มาถึงท่านทั้งหลาย โดยมิได้ขึ้นอยู่กับถ้อยคำเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับฤทธิ์เดช และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเปี่ยมล้น ตามที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่า เราเป็นคนอย่างไรท่ามกลางท่านทั้งหลาย เพราะเห็นแก่ท่าน. และท่านทั้งหลายได้เอาอย่างเรา และเอาอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยได้ต้อนรับพระคำนั้น ในท่ามกลางความทุกข์ยากเป็นอันมาก และด้วยความยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์. เพราะเหตุนั้น ท่านทั้งหลายจึงกลายเป็นแบบอย่าง แก่บรรดาผู้เชื่อในมณฑลมากะโดเนีย และมณฑลอาฆายะ."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/zDvqS9snca/
Week_3_Day_3_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/mbmp3tvke
o68cevio7wxsbsi9y9yo954
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 3 วันอังคาร "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "แบบอย่างของอัครทูตเปาโล ในการร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูผู้คน เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์:กจ.20:17-20, 28, 31; 26:16-19; 2กธ.11:28-29; 12:15; 1ธซ.2:1-12

2กธ.12:14-15  ...เพราะการที่ลูกจะสะสมไว้สำหรับพ่อแม่ ก็ไม่สมควร แต่พ่อแม่ควรสะสมไว้สำหรับลูก. ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะจ่ายราคาและสละตัวเอง จนหมดสิ้นเพื่อท่าน...

อฟ.4:12 สำหรับการสำเร็จวิสุทธิชน เพื่อการงานแห่งการปฏิบัตินั้น เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์.

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/3SrgCKq5ca/
Week_3_Day_2_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/39q3yfh0poi
9d6e85got3f8wsdzlgoul
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "แบบอย่างของอัครทูตเปาโล ในการร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูผู้คน เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์:กจ.20:17-20, 28, 31; 26:16-19; 2กธ.11:28-29; 12:15; 1ธซ.2:1-12

ฟป.3:17  "พี่น้องทั้งหลาย ท่านจงร่วมกันเอาอย่างข้าพเจ้า ท่านมีพวกเราเป็นแบบอย่าง เช่นไร จงคอยดูคนที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างเช่นนั้น."

2ธซ.3:9  "มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่เพื่อจะได้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้แก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้เอาตามอย่างเรา."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/zbrb7ByXca/
Week_3_Day_1_Cooperating_with_.html
LInk 2 : https://app.box.com/s/7yu8zip6
bzrpechghsyyi3sbjbzkfduw
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
สงวนลิขสิทธิ์

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 2 วันเสาร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การปฏิบัติของอัครทูต ในการร่วมมือกับการปฏิบัติ ฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ในฐานะฝูงแกะของพระองค์ เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์: ยฮ.10:11, 16; 21:15-17; 1ปต.2:25; 5:4; ฮร.13:20; วว.1:13; 2:1, 7

วว.2:1 " ...องค์ผู้...ดำเนินอยู่ ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้น ตรัสดังนี้ว่า."

วว.2:7  "ผู้ใดมีหู ก็จงฟังข้อความ ซึ่งพระวิญญาณนั้น ได้ตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย..."

ยซย.49:10  "เขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหาย ความร้อนหรือดวงอาทิตย์ จะไม่ทำลายเขา เพราะพระองค์ ซึ่งเมตตาเขาจะทรงนำเขาไป และจะนำเขาไปตามน้ำพุ."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/aR_Hruk3ca/
Week_2_Day_6_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/wi9i1tg5o06l
1fids4d9svftzu7t4cxu
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190 
สงวนลิขสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 2 วันศุกร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การปฏิบัติของอัครทูต ในการร่วมมือกับการปฏิบัติ ฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ในฐานะฝูงแกะของพระองค์ เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์: ยฮ.10:11, 16; 21:15-17; 1ปต.2:25; 5:4; ฮร.13:20; วว.1:13; 2:1, 7

อซด.25:37  "จงทำดวงประทีปเจ็ดดวง แล้วจุดดวงประทีปนั้น ให้แสงส่องสว่างเข้าหากัน."

อซด.27:21  "ในกระโจมที่ประชุมข้างนอกม่าน ซึ่งบังหีบแห่งพยานไว้นั้น ให้อาโรนและบุตรหลานของอาโรน ตกแต่งประทีปต่อพระพักตร์พระยะโฮวา ตั้งแต่เวลาพลบค่ำจนถึงรุ่งเช้า..."

อซด.30:7-8 " ...ทุกๆ เช้าเมื่อเขาแต่งประทีป... และเวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีป..."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/iwXrtc2xei/
Week_2_Day_5_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/2aelw8stss
0ivxwmkl1ge6ay59mzycow
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190 
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดี "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การปฏิบัติของอัครทูต ในการร่วมมือกับการปฏิบัติ ฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ในฐานะฝูงแกะของพระองค์ เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์: ยฮ.10:11, 16; 21:15-17; 1ปต.2:25; 5:4; ฮร.13:20; วว.1:13; 2:1, 7

วว.1:12-13  "ข้าพเจ้าจึงหันมาดูพระสุรเสียง ที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั้น เมื่อหันมาแล้ว ข้าพเจ้าได้เห็น คันประทีปทองคำเจ็ดคัน. และในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้น มีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ ทรงฉลองพระองค์ ยาวกรอมพระบาท และทรงคาดแถบทองคำ ที่พระอุระ."Link 1 https://www.4shared.com/mp3/htCCIYOBei/
Week_2_Day_4_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/courw0kl8qcyb
4ttkq0ocowljjfuczeu
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190 
สงวนลิขสิทธิ์

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 2 วันพุธ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การปฏิบัติของอัครทูต ในการร่วมมือกับการปฏิบัติ ฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ในฐานะฝูงแกะของพระองค์ เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์: ยฮ.10:11, 16; 21:15-17; 1ปต.2:25; 5:4; ฮร.13:20; วว.1:13; 2:1, 7

กจ.20:28  "ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังตัวท่านเอง และฝูงเเกะทั้งหมด ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ทรงตั้งท่านไว้เป็นผู้ดูแล เพื่อจะได้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงซื้อไว้ ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง."

ฮร.13: 20 "ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงให้องค์พระเยซูเจ้าของเรา ได้เสด็จขึ้นมาจากท่ามกลางคนตาย คือพระองค์ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงใหญ่ของฝูงแกะ โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์."

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/nRixVig_ca/
Week_2_Day_3_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/k3244ru0y24
du1kuv9uksc1g7x57q6u9
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190 
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 2 วันอังคาร "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การปฏิบัติของอัครทูต ในการร่วมมือกับการปฏิบัติ ฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ในฐานะฝูงแกะของพระองค์ เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์: ยฮ.10:11, 16; 21:15-17; 1ปต.2:25; 5:4; ฮร.13:20; วว.1:13; 2:1, 7

ยฮ.10:10-11  "ขโมยนั้นย่อมไม่มานอกจากจะลัก, ฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อแกะจะได้ชีวิต และจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์. เราเป็นผู้เลี้ยงอันดี ผู้เลี้ยงอันดีนั้น ย่อมสละชีวิตของตนเพื่อแกะ."

ยฮ.21:16  "พระองค์จึงตรัสถามเปโตรครั้งที่สองว่า"ซีโมนบุตรโยฮันเอ๋ย ท่านรักเราหรือ?" เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า "ใช่แล้ว ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้ารักพระองค์."พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด." "Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/8w3sdofuca/
Week_2_Day_2_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/e7s2zgv4mig
7xb0rlthvzg4atpol62ua
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190 
สงวนลิขสิทธิ์

สัปดาห์ที่ 2 วันจันทร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "การปฏิบัติของอัครทูต ในการร่วมมือกับการปฏิบัติ ฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ ในการเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า ในฐานะฝูงแกะของพระองค์ เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์" ข้อพระคัมภีร์: ยฮ.10:11, 16; 21:15-17; 1ปต.2:25; 5:4; ฮร.13:20; วว.1:13; 2:1, 7

บพส.22:22  "เราจะประกาศพระนามของพระองค์ แก่พวกพี่น้องของเรา เราจะสรรเสริญพระองค์ ในท่ามกลางชุมนุมชน."

บพส.23:1 "พระยะโฮวาทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า.  ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน.

บพส.24:9-10  โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด. บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศี จะได้เสด็จเข้ามา. กษัตริย์ผู้ทรงสง่าราศีนั้นคือผู้ใด คือพระยะโฮวาจอมพลโยธา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้ทรงสง่าราศี! เซลาห์"

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/MGQawZWOca/
Week_2_Day_1_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/pduqglt89t921
gymwstp7pdm410rd27w
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190 
สงวนลิขสิทธิ์

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 1 วันเสาร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "แสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน" ข้อพระคัมภีร์: กซ.3:1-2; อฟ.2:5-6; ฮร.4:12; 1กธ.2:14-15

ฮร.4:12 เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิต และมีประสิทธิภาพ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ และสามารถแทงทะลุ กระทั่งแยกได้ทั้งจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก อีกทั้งสามารถวินิจฉัยความนึกคิด และความมุ่งหมายในใจ.

1กธ.2:15  มีเพียงมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ จึงเห็นแจ้งถึงสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่มีผู้ใดจะเห็นแจ้งถึงเขาได้.

Link1 : https://www.4shared.com/mp3/HUul5d9Xei/
Week_1_Day_6_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/stsm9itvrpvks
3au71d7g2cl0jlpg7ha
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190 
สงวนลิขสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัปดาห์ที่ 1 วันศุกร์ "อ่านฟื้นฟูยามเช้า" "ร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เสด็จสูสวรรค์" "แสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน" ข้อพระคัมภีร์: กซ.3:1-2; อฟ.2:5-6; ฮร.4:12; 1กธ.2:14-15

วว.4:1-2  ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เห็น ดูเถิดประตูในสวรรค์เปิดออก และพระสุรเสียงดุจเสียงแตร ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินเมื่อตอนต้นนั้น ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า จงขึ้นมาที่นี่เถิด เราจะชี้ให้เจ้าเห็น สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นภายหลัง เหตุการณ์เหล่านี้. ทันใดนั้น ข้าพเจ้าได้อยู่ในวิญญาณ และดูเถิดมีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์ และมีผู้หนึ่งทรงนั่งอยู่บนพระที่นั่งนั้น.

Link 1 : https://www.4shared.com/mp3/X4UWN8G9ca/
Week_1_Day_5_Cooperating_with_.html
Link 2 : https://app.box.com/s/1bdvi5ag0tl3oh
7mo9uyh21o5mqhs0fm
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190 
สงวนลิขสิทธิ์